Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési irányelvek

I. Általános adatok

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Törös Zsófia e.v. „kisadózó”
Adatkezelő típusa: egyéni vállalkozás
Székhelye: 4032, Debrecen, Cívis utca 8
Telephelye: 4024, Debrecen, Kossuth utca 8 fszt/12A
Adószám: 68834571-1-29
Nyilvántartási szám: 52318401
Weboldal címe: www.gyogynovenywebshop.hu
Email cím: gyogynovenywebshop@gmail.com
Telefonszám: +36 / 52-617-298

Adatkezelés további helyei és módjai:
Adatkezelő: Törös Zsófia e.v. telephelyén 4024, Debrecen Kossuth utca 8 fszt/12/A
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú tárolás.
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú tárolás
Elektronikus tárhely: 3 IN 1 HOSTING Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Adatkezelés módja: elektronikus
Futárszolgálat: GLS – West-Parcel Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 12.
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú tárolás

II. Bevezetés

Törös Zsófia e.v. továbbiakban, mint adatkezelő, a webshopban történő vásárlással, hírlevéllel kapcsolatosan megadott személyes adatok kezeléséről, jelen Adatkezelési tájékoztatóban ad részéletes leírást.

III. Adatkezelési irányelvek és jogszabályok

Az adatkezelő személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
Az adatkezelő a gyakorlatban, mind szervezeti, mind technikai szinten is gondoskodik a személyes adatok védelméről.
Az adatkezelő elfogadja és gyakorlatban elvégzi az alábbi jogszabályokban foglaltakat:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

-1995. évi CXIX. törvény – kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
-1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
-2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
-2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Továbbá az adatkezelő az adatok kezelése során betartja az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott alapelveit, melyek az alábbiak:
-átláthatóság
-célhoz kötöttség
-adattakarékosság
-jogszerűség
-tisztességes eljárás
-pontosság
-korlátozott tárolhatóság
-elszámoltathatóság
-integritás és bizalmas jelleg
-kötelező tájékoztatás

IV. Adatkezelés célja

Az adatkezelő az adatokat kizárólag kötelezettségei és jog gyakorlásnak céljából gyűjti.
Az oldalon történő regisztráció, vásárlás és megrendelések teljesítése szükségszerűvé teszik személyes adatok megadását, ezen adatokat a vásárló önkéntesen bocsájtja használatra. Ezen adatok kezelése, minden szakaszában megfelel az adatkezelési törvényeknek.
Továbbá az adatkezelő felhasználhatja adatai, hírlevél küldése céljából, melynek fel -és leiratkozása önkéntes módon történik.
Továbbá, jogi kötelezettségeink mint a számlázás, adóbevallás céljából kerülnek az adatok felhasználásra.

Fontos: Bizonyos szolgáltatásokat, a Vásárló kizárólag személyes adatai megadásával tudja igénybe venni. Ilyen szolgáltatás a weblapon történő vásárlás, hírlevél feliratkozás, futárszolgálat.

V. Az adatok gyűjtése, továbbítása és tárolása

1, Adatok gyűjtése

Az adatok gyűjtése különböző tevékenységenként eltérő lehet.

Webshop:
A webshopba történő vásárlás fiókregisztráció és regisztráció nélkül is történhet. A regisztrálással felhasználó nevet és jelszava megadása szükséges. A regisztrációval a fenti adatok tárolásra kerülnek a következő vásárlás megkönnyítése érdekében. Fiókjába bármikor beléphet, ahol jelszava szintén bármikor megváltoztatható.
Magánszemélyeknek a regisztrációkor a weblapon vezetéknevét, keresztnevét és email címét szükséges megadnia.
Gazdasági társaságoknak a vállalkozás számlázási nevét, számlázási címét és adószámát fogja a Vásárló az űrlapon kitölteni.
A webshopon történő vásárlás esetén az további adatokat is szükséges megadni, mint telefonszám, szállítási és számlázási cím.
Hírlevél:
A hírlevél az oldalon történő akciók, ajánlatok és eseményekről küld tájékoztatást elektronikus levelező rendszeren keresztül.
Hírlevél esetén email címe, vezeték és keresztneve kerül tárolásra.
Böngészés:
Az oldalon való tartózkodás és böngészés személyes adatok megadása nélkül is elérhető.

Cookie-k (sütik) kezelése:
A cookie-k (sütik), azok az adatcsomagok, melyet felhasználók számítógépe tárol a böngészés során. Ezek a sütiket a weboldal elküldi és beolvassa a rendszerbe. A sütik beolvasása segíti a korábbi látogatásokat összekapcsolni a weblap rendszerében. Ezen adatokat csak a www.gyogynovenywebshop.hu oldal látogatása estén küldi vissza a rendszerbe.
A sütik a felhasználók weblap általános használati szokásairól gyűjtenek adatokat. A munkamenetek elemzése alapján, a weblap segít beazonosítani a visszatérő felhasználókat. A kezelt adatok felsorolásszerűen, a következők dátum, azonosítószám, látogatott oldal munkamenete. Ezen adatok célja a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában segít.
A felhasználó saját számítógépéről a sütiket törölni tudja. A böngészőjében a sütik használata le tiltható. Nem elfogadott cookie-k esetén a weblap előfordulhat, hogy nem fog teljeskörűen működni.
A sütik, cookie-k, a nyomon követés címszó alatt tilthatóak le, a böngésző beállítási között.
Az adatkezelés időtartama elsősorban a jogban meghatározott időtartam, de nem hosszabb 26 hónapnál.
Az érintettek hozzájárulása adja a jogalapot ezen adatok kezeléséhez.

2, Adatok továbbítása és tárolása

Ezen adatok az 3 IN 1 HOSTING Bt. tárhely szolgáltatónál kerülnek továbbításra és őrzésére.
Az adatok továbbításra kerülnek a jogban meghatározott módon, azaz:
Minden megrendelés esetén számla kerül kiállításra, melyet az adatfeldolgozó továbbít a könyvelés és a megrendelő számára.
Az adatok papíralapú számlán is megjelennek. A számlát minden szolgáltatás igénye bevételekor, a szerződött partnerrel történő a házhoz szállítás esetén is, a csomagoláson belülre helyezi el az adatok sértetlensége érdekében.

A számlák tárolását a jogban meghatározott módon zárható, tűzálló és vízálló szekrényekben tárolja telephelyén, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.
Az adatfeldolgozó számlákat elektronikus számlarendszerében és székhelyén található számítógép merevlemezén is őrzi, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.
Fontos: bizonyos estekben a számla teljes vagy rész tartalma a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére, joggyakorlás révén elérhető és továbbítható.
A számlákat a teljesítéstől 8 évig őrizzük meg, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -nak rendelkezése szerint. Ezen időszak után ha a kezelésnek más jogalapja nincs a papír alapú számlák megsemmisítésre, az elektronikus számlák törlésre kerülnek.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak és kizárólag a feladatainak elvégzéséhez gyűjti, ilyen például a megrendelések teljesítése vagy kapcsolattartás céljából.

VI. Adatbiztonság

Az adatok biztonságát mind elektronikus, mint papír alapú formában is biztosítja az Adatkezelő a jogban meghatározott módon.
Az adatok csak az Adatkezelő részére állnak rendelkezésre, melyek megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat Adatkezelési irányelvek és jogszabályok lefektetett elvek alapján végzi el.
Az adatok változatlanul kerülnek őrzésre vagy továbbításra.
Az adatok védelme érdekében a szükséges műszaki intézkedéseket is ellátja. A hozzáférések jelszó védelemmel vannak ellátva, melyek megfelelő időszakonként felülvizsgálaton esnek át.
Az adatkezelő az adatokat nem hozza nyilvánosságra, jogtalanul nem adja át harmadik fél számára. Továbbá óvja a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, sérülés, törlés és bármilyen módosításától.

VII. Érintettek jogai

1, Tájékoztatás
Az érintettek élhetnek tájékoztatási jogukkal. Lehetőségük van kérni adataikra vonatkozóan írásban vagy más egyéb módon tájékoztatást. A tájékoztatás minden esetben teljes körű és közérthető.
Az adatok felhasználásának céljáról, az adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást ad.

2, Hozzáférés
Az érintettek kérhetnek tájékoztatást adataik státuszáról, folyamatban lévő adatkézlesekről melyről az adatkezelő minden esetben, írásban vagy más egyéb módon tájékoztatást ad.

2, Visszavonás és törlés
Az érintettek élhetnek visszavonási és törlési jogukkal. Lehetőségük van kérni adataikra vonatkozóan írásban vagy más egyéb módon visszavonja adatainak kezelését vagy kérhetik adataik törlését.
A visszavonás vagy törlés kérvényezése előtti adatok kezelésére vonatkozóan a jelen Adatvédelmi tájékoztató ad felvilágosítást.
A visszavonás vagy törlés csak a jogban meghatározott módon lehetséges. Számlázás esetén az adatok teljes törlése, csak az ide tartozó számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ának rendelkezése szerint lehetséges.

3, Tiltakozás személyes adatok kezelés ellen
Az érintettek tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen, ezen jogukat írásban érvényesíthetik.
Az adatkezelő legfeljebb 15 munkanapon belül a kérelmet felülvizsgálja és ezen kérdésben döntést hoz.
Az adatkezelő a kérelem megalapozottsága esetén az érintett adatait megsemmisíti a jogban előírt módon, illetve korlátozza – a joggyakorláson kívüli felhasználását – kötelezően tárolt adatok hozzáférhetőségét.
Panasz esetén fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám és fax: +3613911400
URL http://naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

Felmerülő kérdés vagy kérés esetén, kérem forduljon hozzánk bizalommal. Adatkezelési irányelvek / I. Általános adatok /Adatkezelő adatai alatt találja meg az elérthetőségeket.

Hatályos: 2018. május

    Kosár